Generelle vilkår

Definisjoner
"Blanchard Norway AS" (heretter kalt "Selskapet") er en kursleverandør og konsulentvirksomhet med organisasjonsnummer 975 852 105.
"Kunden" refererer til den personen eller organisasjonen som bestiller kurs eller konsulenttjenester fra Selskapet.
"Tjenester" refererer til kurs og konsulenttjenester levert av Selskapet til Kunden.

Avtaleinngåelse
Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud, avtaler og leveranser mellom Selskapet og Kunden, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er skriftlig avtalt.
Fakturaer skal betales innen 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

Kurs og konsulenttjenester
Selskapet skal levere Tjenester i henhold til bestillingen og eventuell skriftlig avtale mellom partene.
Kunden er ansvarlig for å gi Selskapet nødvendig informasjon og tilgang for å kunne levere Tjenestene.
Selskapet forbeholder seg retten til å endre kursinnhold og/eller instruktører, eller avlyse kurs ved behov.

Avbestilling og endring av bestilling
Kunden kan avbestille eller endre en bestilling skriftlig inntil 30 dager før kursstart, uten ekstra kostnad.
Ved avbestilling eller endring av bestilling mellom 29 dager og 14 dager før kursstart, vil 50 % av kursavgiften bli belastet Kunden.
Ved avbestilling eller endring av bestilling mindre enn 14 dager før kursstart, vil full kursavgift bli belastet Kunden.

Ansvarsbegrensning
Selskapet er ikke ansvarlig for indirekte tap eller skade som oppstår som følge av mangler eller forsinkelser i leveransen av Tjenester, med mindre det er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett fra Selskapets side.
Selskapets samlede erstatningsansvar overfor Kunden skal under enhver omstendighet være begrenset til det fakturerte beløpet for de aktuelle Tjenestene.

Force majeure
Selskapet er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser som skyldes force majeure, herunder streik, lockout, naturkatastrofer, krig, pandemi, brann, myndighetsvedtak eller andre forhold utenfor Selskapets kontroll.

Immaterielle rettigheter
Selskapet beholder alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og varemerker, knyttet til Tjenestene og alt materiale som leveres i forbindelse med Tjenestene.
Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke det leverte materialet kun i forbindelse med de avtalte Tjenestene og kun for eget internt bruk.

Taushetsplikt
Begge parter forplikter seg til å bevare taushet om konfidensiell informasjon som mottas fra den andre parten i forbindelse med Tjenestene, med mindre slik informasjon er allment kjent eller partene har skriftlig avtalt noe annet.

Endringer i generelle vilkår
Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse generelle vilkårene. Eventuelle endringer vil bli kommunisert til Kunden i rimelig tid før de trer i kraft.
Dersom Kunden ikke aksepterer de endrede vilkårene, har Kunden rett til å si opp avtalen med Selskapet, med virkning fra den dato de nye vilkårene trer i kraft.

Tvister og lovvalg
Eventuelle tvister mellom partene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.
Disse generelle vilkårene og avtalen mellom partene skal være underlagt norsk rett.

Ikrafttredelse
Disse generelle vilkårene trer i kraft fra og med 01.01.2023 og erstatter alle tidligere generelle vilkår for Selskapet.